رفرکتومتر

رفرکتومتر WJT

سرعت نور در محیط های مختلف به دلیل متفاوت بودن چگالی مولکولی متفاوت است به همین دلیل نور در هنگام برخورد با سطح اجسام شفاف ، به دلیل تفاوت در چگالی مولکولی از مسیر مستقیم منحرف می شود، در علم فیزیک از  این پدیده به عنوان شکست نور یاد می شود.با توجه به اینکه هر ماده ای چگالی مخصوصی دارد می توان کمیتی به نام ضریب شکست نور برای هر ماده تعریف کرد این کمیت عبارت است از “نسبت سرعت نور در هواC))به سرعت نور در محیط ماده(V)”

N=C/V

جالب آنکه این پدیده در علم جواهرشناسی کاربرد فراوان دارد، در واقع از آنجا که ضریب شکست نور در هر ماده منحصر به فرد است می توان از ضریب شکست نور به عنوان معیاری برای شناسایی مواد مختلف استفاده کرد. در آزمایشگاه ها به منظور شناسایی مواد از طریق سنجش میزان شکست نور از دستگاه رفراکتومتر استفاده می شود. این دستگاه از چند آینه و لنز، و قسمتی به نامHemicylinder (نوعی شیشه با بازتاب بالا و ضریب سختی 6.5) تشکیل شده است.

در پزشکی و دامپزشکی ،رفراکتومتر برای سنجش میزان پلاسما، مواد مخدر و… در خون کاربرد دارد و در علم جواهر شناسی هم از این دستگاه برای شناسایی گوهر ها از طریق سنجش میزان شکست نور آنها استفاده می شود. استفاده صحیح از این دستگاه نیاز به رعایت نکاتی در مواردی از قبیل ، نحوه قرار دادن سنگ، نوع پلیش و… دارد که می توانید این موارد را با شرکت در کلاس های گوهرشناسی آرگو فرا گیرید در ضمن، شرکت آرگو عرضه طیف وسیعی از انواع ابزارات جواهرشناسی و گوهرتراشی مدرن را در سرتاسر کشور بر عهده دارد. در جدول زیر میزان شکست نور انواع سنگ های قیمتی درج شده است.

Gem Mineral Refractive Index Birefringence
Actinolite 1.614 – 1.655 0.022 – 0.026
Aventurine (Quartz) 1.544 – 1.553 0.009
Agate 1.535 – 1.539 0.004
Air (as a point of interest) 1.0003
Albite (Feldspar) 1.527 – 1.538 0.011
Alexandrite 1.745 – 1.759 0.009 – 0.010
Allanite 1.640 – 1.828 0.013 – 0.036
Almandine (Garnet) 1.775 – 1.830
 Amazonite (Feldspar) 1.514 – 1.539 0.008 – 0.010
 Amber 1.539 – 1.545
Amblygonite 1.578 – 1.612 0.020 – 0.021
 Amethyst 1.544 – 1.533 0.009
Ametrine 1.544 – 1.553 0.009
Anatase 2.488 – 2.564 0.046 – 0.067
Andalusite 1.627 – 1.650 0.007 – 0.011
Andesine (Feldspar) 1.543 – 1.551 0.008
Andradite (Garnet) 1.880 – 1.940
Angelsite 1.877 – 1.894 0.017
Anorthite (Feldspar) 1.577 – 1.590 0.013
Apatite 1.628 – 1.650 0.001 – 0.013
Apophyllite 1.530 – 1.540 0.001 or less
Aquamarine (Beryl) 1.567 – 1.590 0.005 – 0.007
Aragonite 1.530 – 1.685 0.155
Augelite 1.574 – 1.588 0.014 – 0.020
Axinite 1.672 – 1.694 0.010 – 0.012
Azurite 1.720 – 1.850 0.110
Barite 1.636 – 1.648 0.012
Bastnasite 1.717 – 1.818
Benitoite 1.757 – 1.804 0.047
Beryl 1.563 – 1.620 0.004 – 0.009
Beryllonite 1.552 – 1.562 0.009
Bixbite (Beryl) 1.568 – 1.572 0.004 – 0.008
Boracite 1.658 – 1.673 0.024
Brazilianite 1.602 – 1.625 0.019 – 0.021
Bronzite 1.665 – 1.703 0.015
Bytownite (Feldspar) 1.561 – 1.570 0.009
Calcite 1.486 – 1.740 0.172 – 0.190
Carnelian 1.535 – 1.539 0.004
Cassiterite 1.995 – 2.095 0.098
Celestite 1.619 – 1.635 0.009 – 0.012
Cerussite 1.803 – 2.078 0.274
Chalcedony 1.535 – 1.539 0.004
Chrome Diopside 1.668 – 1.702 0.028
Chrysoberyl 1.740 – 1.777 0.008 – 0.012
Chrysocolla 1.575 – 1.635 0.023 – 0.040
Chrysoprase 1.535 – 1.539 0.004
Citrine 1.544 – 1.553 0.009
Clinozoisite 1.670 – 1.734 0.028 – 0.041
Colemanite 1.586 – 1.614 0.028
Coral 1.550 – 1.580 0.160
Crocoite 2.290 – 2.660 0.270
Cubic Zirconia 2.170
Cuprite 2.848
Danburite 1.627 – 1.639 0.006 – 0.008
Datolite 1.621 – 1.675 0.044 – 0.047
Demantoid (Andradite) 1.880 – 1.888
Diamond 2.417
Diopside 1.664 – 1.721 0.024 – 0.031
Dioptase 1.645 – 1.720 0.053
Dolomite 1.500 – 1.703 0.179 – 0.185
Dumortierite 1.668 – 1.723 0.150 – 0.370
Ekanite 1.590 – 1.596 0.001
Emerald (Beryl) 1.575 – 1.602 0.004 – 0.009
Emerald (synth. flux) 1.553 – 1.580 0.003 – 0.005
Emerald (synth. hydro) 1.563 – 1.620 0.003 – 0.008
Enstatite 1.650 – 1.680 0.010
Epidote 1.715 – 1.797 0.015 – 0.049
Euclase 1.650 – 1.677 0.019 – 0.025
Fayalite (Olivine) 1.827 – 1.879 0.052
Fluorite 1.432 – 1.434
Friedelite 1.625 – 1.664
Gahnite 1.790 – 1.820 (isometric)
Gahnospinel 1.735 – 1.790
Genthelvite 1.742 – 1.745
Glass (man-made) 1.520 – 1.550
Gold 0.470
Goshenite (Beryl) 1.566 – 1.602 0.004 – 0.008
Grossular (Garnet) 1.730 – 1.760
Hackmanite 1.483 – 1.487
Hambergite 1.550 – 1.630 0.072
Hauyne 1.496 – 1.505
Heliodor (Beryl) 1.566 – 1.579 0.005 – 0.009
Hematite 2.880 – 3.220 0.280
Hemimorphite 1.614 – 1.636 0.022
Hessonite (Garnet) 1.742 – 1.748
Hiddenite (Spodumene) 1.653 – 1.682 0.014 – 0.027
Howlite 1.583 – 1.608 0.022
Hydrogrossular (Garnet) 1.690 – 1.730
Hypersthene 1.686 – 1.772 0.017
Idocrase 1.655 – 1.761 0.003 – 0.018
Iolite 1.533 – 1.596 0.005 – 0.018
Ivory 1.535 – 1.555
Jadeite 1.640 – 1.667 0.012 – 0.020
Jasper (Quartz) 1.544 – 1.553
Kornerupine 1.665 – 1.700 0.013 – 0.017
Kunzite (Spodumene) 1.653 – 1.682 0.014 – 0.027
Kyanite 1.710 – 1.735 0.017
Labradorite (Feldspar) 1.560 – 1.572 0.012
Lapis Lazuli 1.500
Lazulite 1.604 – 1.662 0.031 – 0.036
Leucite 1.504 – 1.510
Magnesite 1.509 – 1.717 0.022
Malachite 1.655 – 1.909 0.254
Maw-Sit-Sit 1.520 – 1.680
Microline (Feldspar) 1.514 – 1.539 0.008 – 0.010
Moissanite 2.648 – 2.691 0.043
Moldavite 1.460 – 1.540
Moonstone (Feldspar) 1.518 – 1.526 0.005 – 0.008
Morganite (Beryl) 1.572 – 1.600 0.008 – 0.009
Natrolite 1.473 – 1.496 0.012
Nephrite 1.600 – 1.640 0.027
Obsidian 1.450 – 1.520
Oligoclase (Feldspar) 1.542 – 1.549 0.007
Onyx 1.535 – 1.539 0.004
Opal 1.370 – 1.470
Orthoclase (Feldspar) 1.518 – 1.539 0.005 – 0.008
Painite 1.787 – 1.816 0.027 – 0.028
Pearl 1.530 – 1.685 0.155
Pectolite 1.595 – 1.645 0.036
Periclase 1.736
Peridot (Olivine) 1.650 – 1.681 0.033 – 0.038
Petalite 1.502 – 1.520 0.012 – 0.014
Phenakite 1.650 – 1.695 0.016
Phosphophyllite 1.595 – 1.621 0.021 – 0.033
Prasiolite (Quartz) 1.544 – 1.553 0.009
Prehnite 1.611 – 1.665 0.021 – 0.033
Proustite 2.792 – 3.088 0.296
Purpurite 1.850 – 1.920 0.007
Pyrope (Garnet) 1.730 – 1.766
Quartz 1.544 – 1.553 0.009
Rhodizite 1.694
Rhodochrosite 1.578 – 1.840 0.201 – 0.220
Rhodolite (Garnet) 1.745 – 1.760
Rhodonite 1.711 – 1.752 0.011 – 0.014
Ruby (Corundum) 1.762-1.770 0.008 – 0.009
Rutile 2.620 – 2.900 0.287
Sanidine (Feldspar) 1.518 – 1.534 0.005 – 0.008
Sapphire (Corundum) 1.762-1.770 0.008 – 0.009
Sapphirine 1.714 – 1.723 0.006
Scapolite 1.536 – 1.596 0.015 – 0.026
Scheelite 1.918 – 1.936 0.016
Serpentine 1.490 – 1.575 0.014
Shattuckite 1.752 – 1.815 0.063
Siderite 1.633 – 1.873 0.240
Sillimanite 1.654 – 1.683 0.020
Silver 0.180
Sinhalite 1.665 – 1.712 0.035 – 0.037
Smithsonite 1.620 – 1.850 0.227
Sodalite 1.483 – 1.487
Spessartine (Garnet) 1.790 – 1.810
Sphalerite 2.400
Sphene 1.900 – 2.034 0.100 – 0.192
Spinel 1.712 – 1.735 (isometric)
Spinel (syn. flame fushion) 1.710 – 1.740 (isometric)
Spodumene 1.653 – 1.682 0.014 – 0.027
Staurolite 1.736 – 1.762 0.011 – 0.015
Strontium Titanate 2.400
Taaffeite 1.717 – 1.730 0.004 – 0.009
Tantalite 2.260 – 2.430 0.160
Tanzanite (Zoisite) 1.692 – 1.705 0.009
Tektite 1.460 – 1.540
Thomsonite 1.497 – 1.544 0.021
Thulite (Zoisite) 1.692 – 1.705 0.006
Tiger eye (Quartz) 1.544 – 1.553 0.009
Topaz 1.609 – 1.643 0.008 – 0.011
Tourmaline 1.620 and 1.640 (usually) 0.020
Tremolite 1.560 – 1.643 0.017 – 0.027
Tsavorite (Garnet) 1.560 – 1.643 (isometric)
Tugtupite 1.494 – 1.504 0.006 – 0.008
Turquoise 1.610 – 1.650 0.040
Ulexite 1.496 – 1.519 0.023
Uvarovite (Garnet) 1.740 – 1.870 (isometric)
Vanadinite 2.350 – 2.416 0.066
Variscite 1.560 – 1.594 0.031
Vesuvianite 1.655 – 1.761 0.003 – 0.018
Vivianite 1.569 – 1.675 0.040 – 0.059
Water (at 20°C) 1.3328
Willemite 1.690 – 1.723 0.028
Wulfenite 2.280 – 2.405 0.122
Zincite 2.013 – 2.029 0.016
Zircon, High 1.970 – 2.025 0.000 – 0.008
Zircon, Medium 1.840 – 1.970 0.008 – 0.043
Zircon, Low 1.780 – 1.850 0.036 – 0.059
Zoisite 1.685 – 1.725 0.004 – 0.008