رفرکتومتر

رفرکتومتر WJT

سرعت نور در محیط های مختلف به دلیل متفاوت بودن چگالی مولکولی متفاوت است به همین دلیل نور در هنگام برخورد با سطح اجسام شفاف ، به دلیل تفاوت در چگالی مولکولی از مسیر مستقیم منحرف می شود، در علم فیزیک از  این پدیده به عنوان شکست نور یاد می شود.با توجه به اینکه هر ماده ای چگالی مخصوصی دارد می توان کمیتی به نام ضریب شکست نور برای هر ماده تعریف کرد این کمیت عبارت است از “نسبت سرعت نور در هواC))به سرعت نور در محیط ماده(V)”

N=C/V

جالب آنکه این پدیده در علم جواهرشناسی کاربرد فراوان دارد، در واقع از آنجا که ضریب شکست نور در هر ماده منحصر به فرد است می توان از ضریب شکست نور به عنوان معیاری برای شناسایی مواد مختلف استفاده کرد. در آزمایشگاه ها به منظور شناسایی مواد از طریق سنجش میزان شکست نور از دستگاه رفراکتومتر استفاده می شود. این دستگاه از چند آینه و لنز، و قسمتی به نامHemicylinder (نوعی شیشه با بازتاب بالا و ضریب سختی 6.5) تشکیل شده است.

در پزشکی و دامپزشکی ،رفراکتومتر برای سنجش میزان پلاسما، مواد مخدر و… در خون کاربرد دارد و در علم جواهر شناسی هم از این دستگاه برای شناسایی گوهر ها از طریق سنجش میزان شکست نور آنها استفاده می شود. استفاده صحیح از این دستگاه نیاز به رعایت نکاتی در مواردی از قبیل ، نحوه قرار دادن سنگ، نوع پلیش و… دارد که می توانید این موارد را با شرکت در کلاس های گوهرشناسی آرگو فرا گیرید در ضمن، شرکت آرگو عرضه طیف وسیعی از انواع ابزارات جواهرشناسی و گوهرتراشی مدرن را در سرتاسر کشور بر عهده دارد. در جدول زیر میزان شکست نور انواع سنگ های قیمتی درج شده است.

Gem MineralRefractive IndexBirefringence
Actinolite1.614 – 1.6550.022 – 0.026
Aventurine (Quartz)1.544 – 1.5530.009
Agate1.535 – 1.5390.004
Air (as a point of interest)1.0003
Albite (Feldspar)1.527 – 1.5380.011
Alexandrite1.745 – 1.7590.009 – 0.010
Allanite1.640 – 1.8280.013 – 0.036
Almandine (Garnet)1.775 – 1.830
 Amazonite (Feldspar)1.514 – 1.5390.008 – 0.010
 Amber1.539 – 1.545
Amblygonite1.578 – 1.6120.020 – 0.021
 Amethyst1.544 – 1.5330.009
Ametrine1.544 – 1.5530.009
Anatase2.488 – 2.5640.046 – 0.067
Andalusite1.627 – 1.6500.007 – 0.011
Andesine (Feldspar)1.543 – 1.5510.008
Andradite (Garnet)1.880 – 1.940
Angelsite1.877 – 1.8940.017
Anorthite (Feldspar)1.577 – 1.5900.013
Apatite1.628 – 1.6500.001 – 0.013
Apophyllite1.530 – 1.5400.001 or less
Aquamarine (Beryl)1.567 – 1.5900.005 – 0.007
Aragonite1.530 – 1.6850.155
Augelite1.574 – 1.5880.014 – 0.020
Axinite1.672 – 1.6940.010 – 0.012
Azurite1.720 – 1.8500.110
Barite1.636 – 1.6480.012
Bastnasite1.717 – 1.818
Benitoite1.757 – 1.8040.047
Beryl1.563 – 1.6200.004 – 0.009
Beryllonite1.552 – 1.5620.009
Bixbite (Beryl)1.568 – 1.5720.004 – 0.008
Boracite1.658 – 1.6730.024
Brazilianite1.602 – 1.6250.019 – 0.021
Bronzite1.665 – 1.7030.015
Bytownite (Feldspar)1.561 – 1.5700.009
Calcite1.486 – 1.7400.172 – 0.190
Carnelian1.535 – 1.5390.004
Cassiterite1.995 – 2.0950.098
Celestite1.619 – 1.6350.009 – 0.012
Cerussite1.803 – 2.0780.274
Chalcedony1.535 – 1.5390.004
Chrome Diopside1.668 – 1.7020.028
Chrysoberyl1.740 – 1.7770.008 – 0.012
Chrysocolla1.575 – 1.6350.023 – 0.040
Chrysoprase1.535 – 1.5390.004
Citrine1.544 – 1.5530.009
Clinozoisite1.670 – 1.7340.028 – 0.041
Colemanite1.586 – 1.6140.028
Coral1.550 – 1.5800.160
Crocoite2.290 – 2.6600.270
Cubic Zirconia2.170
Cuprite2.848
Danburite1.627 – 1.6390.006 – 0.008
Datolite1.621 – 1.6750.044 – 0.047
Demantoid (Andradite)1.880 – 1.888
Diamond2.417
Diopside1.664 – 1.7210.024 – 0.031
Dioptase1.645 – 1.7200.053
Dolomite1.500 – 1.7030.179 – 0.185
Dumortierite1.668 – 1.7230.150 – 0.370
Ekanite1.590 – 1.5960.001
Emerald (Beryl)1.575 – 1.6020.004 – 0.009
Emerald (synth. flux)1.553 – 1.5800.003 – 0.005
Emerald (synth. hydro)1.563 – 1.6200.003 – 0.008
Enstatite1.650 – 1.6800.010
Epidote1.715 – 1.7970.015 – 0.049
Euclase1.650 – 1.6770.019 – 0.025
Fayalite (Olivine)1.827 – 1.8790.052
Fluorite1.432 – 1.434
Friedelite1.625 – 1.664
Gahnite1.790 – 1.820 (isometric)
Gahnospinel1.735 – 1.790
Genthelvite1.742 – 1.745
Glass (man-made)1.520 – 1.550
Gold0.470
Goshenite (Beryl)1.566 – 1.6020.004 – 0.008
Grossular (Garnet)1.730 – 1.760
Hackmanite1.483 – 1.487
Hambergite1.550 – 1.6300.072
Hauyne1.496 – 1.505
Heliodor (Beryl)1.566 – 1.5790.005 – 0.009
Hematite2.880 – 3.2200.280
Hemimorphite1.614 – 1.6360.022
Hessonite (Garnet)1.742 – 1.748
Hiddenite (Spodumene)1.653 – 1.6820.014 – 0.027
Howlite1.583 – 1.6080.022
Hydrogrossular (Garnet)1.690 – 1.730
Hypersthene1.686 – 1.7720.017
Idocrase1.655 – 1.7610.003 – 0.018
Iolite1.533 – 1.5960.005 – 0.018
Ivory1.535 – 1.555
Jadeite1.640 – 1.6670.012 – 0.020
Jasper (Quartz)1.544 – 1.553
Kornerupine1.665 – 1.7000.013 – 0.017
Kunzite (Spodumene)1.653 – 1.6820.014 – 0.027
Kyanite1.710 – 1.7350.017
Labradorite (Feldspar)1.560 – 1.5720.012
Lapis Lazuli1.500
Lazulite1.604 – 1.6620.031 – 0.036
Leucite1.504 – 1.510
Magnesite1.509 – 1.7170.022
Malachite1.655 – 1.9090.254
Maw-Sit-Sit1.520 – 1.680
Microline (Feldspar)1.514 – 1.5390.008 – 0.010
Moissanite2.648 – 2.6910.043
Moldavite1.460 – 1.540
Moonstone (Feldspar)1.518 – 1.5260.005 – 0.008
Morganite (Beryl)1.572 – 1.6000.008 – 0.009
Natrolite1.473 – 1.4960.012
Nephrite1.600 – 1.6400.027
Obsidian1.450 – 1.520
Oligoclase (Feldspar)1.542 – 1.5490.007
Onyx1.535 – 1.5390.004
Opal1.370 – 1.470
Orthoclase (Feldspar)1.518 – 1.5390.005 – 0.008
Painite1.787 – 1.8160.027 – 0.028
Pearl1.530 – 1.6850.155
Pectolite1.595 – 1.6450.036
Periclase1.736
Peridot (Olivine)1.650 – 1.6810.033 – 0.038
Petalite1.502 – 1.5200.012 – 0.014
Phenakite1.650 – 1.6950.016
Phosphophyllite1.595 – 1.6210.021 – 0.033
Prasiolite (Quartz)1.544 – 1.5530.009
Prehnite1.611 – 1.6650.021 – 0.033
Proustite2.792 – 3.0880.296
Purpurite1.850 – 1.9200.007
Pyrope (Garnet)1.730 – 1.766
Quartz1.544 – 1.5530.009
Rhodizite1.694
Rhodochrosite1.578 – 1.8400.201 – 0.220
Rhodolite (Garnet)1.745 – 1.760
Rhodonite1.711 – 1.7520.011 – 0.014
Ruby (Corundum)1.762-1.7700.008 – 0.009
Rutile2.620 – 2.9000.287
Sanidine (Feldspar)1.518 – 1.5340.005 – 0.008
Sapphire (Corundum)1.762-1.7700.008 – 0.009
Sapphirine1.714 – 1.7230.006
Scapolite1.536 – 1.5960.015 – 0.026
Scheelite1.918 – 1.9360.016
Serpentine1.490 – 1.5750.014
Shattuckite1.752 – 1.8150.063
Siderite1.633 – 1.8730.240
Sillimanite1.654 – 1.6830.020
Silver0.180
Sinhalite1.665 – 1.7120.035 – 0.037
Smithsonite1.620 – 1.8500.227
Sodalite1.483 – 1.487
Spessartine (Garnet)1.790 – 1.810
Sphalerite2.400
Sphene1.900 – 2.0340.100 – 0.192
Spinel1.712 – 1.735 (isometric)
Spinel (syn. flame fushion)1.710 – 1.740 (isometric)
Spodumene1.653 – 1.6820.014 – 0.027
Staurolite1.736 – 1.7620.011 – 0.015
Strontium Titanate2.400
Taaffeite1.717 – 1.7300.004 – 0.009
Tantalite2.260 – 2.4300.160
Tanzanite (Zoisite)1.692 – 1.7050.009
Tektite1.460 – 1.540
Thomsonite1.497 – 1.5440.021
Thulite (Zoisite)1.692 – 1.7050.006
Tiger eye (Quartz)1.544 – 1.5530.009
Topaz1.609 – 1.6430.008 – 0.011
Tourmaline1.620 and 1.640 (usually)0.020
Tremolite1.560 – 1.6430.017 – 0.027
Tsavorite (Garnet)1.560 – 1.643 (isometric)
Tugtupite1.494 – 1.5040.006 – 0.008
Turquoise1.610 – 1.6500.040
Ulexite1.496 – 1.5190.023
Uvarovite (Garnet)1.740 – 1.870 (isometric)
Vanadinite2.350 – 2.4160.066
Variscite1.560 – 1.5940.031
Vesuvianite1.655 – 1.7610.003 – 0.018
Vivianite1.569 – 1.6750.040 – 0.059
Water (at 20°C)1.3328
Willemite1.690 – 1.7230.028
Wulfenite2.280 – 2.4050.122
Zincite2.013 – 2.0290.016
Zircon, High1.970 – 2.0250.000 – 0.008
Zircon, Medium1.840 – 1.9700.008 – 0.043
Zircon, Low1.780 – 1.8500.036 – 0.059
Zoisite1.685 – 1.7250.004 – 0.008