پولاریسکوپ

پلاریسکوپ آرگو

پولاريسکوپ يکي از ابزار جواهرشناسي است که اغلب اوقات ناديده گرفته مي شود. اکثر جواهرشناسان از اين ابزار استفاده مي کنند تا بتوانند سنگ قيمتي را در يکي از دو گروه Isotropic يا anisotropic دسته بندي کنند و با استفاده از نور نوع گوهر را مشخص مي کنند.

پولاريسکوپ (Polariscope) که مي توان ترجه فارسي قطب سنج نوري را براي آن در نظر گرفت، ابزاريست کاربردي در علم گوهر شناسي. اين ابزار که با استفاده از نور پولاريزه براي شناسايي گوهرها مورد استفاده متخصصين جواهرشناس قرار مي گيرد. داراي دو فيلتر است. (يکي در بالاي آن و يکي در قسمت پاييني آن قرار دارد). اين فيلترها از ورقه هاي پلاستيکي پولاريزه تشکيل شده اند که جايگزين کريستال iodoquinine sulfate در مدل هاي اوليه اين دستگاه مفيد شده اند.

با استفاده از پولاريسکوپ و چند ابزار جانبي براي آن مي توان شخصيت نوري(optic character) و علامت نوري(opticsign) يک سنگ قيمتي را بررسي کرد. همچنين اين ابزار جواهر شناسي بعد از ميکروسکوپ وسيله بسياري عالي براي تشخيص سنگ هاي قيمتي طبيعي از مدل هاي مصنوعي آنها مي باشد، البته بايد گفت که با پيشرفت علم تشخيص گوهر هاي طبيعي و مصنوعي از يکديگر روز به روز دشوار تر مي شود. داشتن دانش کافي و بروز در زمينه جواهرشناسي براي استفاده از اين وسيله ارزشمند امريست حياتي، براي کسب اين دانش مي توانيد در کلاس هاي آموزش جواهر شناسي شرکت آرگو، که خود از وارد کنندگان دستگاه هاي جواهرشناسي و گوهرتراشي است، شرکت کنيد.