بزرگترین یاقوت کبود ستاره ای

یاقوت کبود عظیم یافت شده در مزارع پیاز سریلانکا