اسپکتروسکوپ OPL

اسپکتروسکوپ OPL

اسپکتروسکوپ یکی از اصلی ترین تجهیزات گوهرشناسی به شمار می آید.

توسط اسپکتروسکوپ می توان با طول موج های مختلف  ماهیت رنگی سنگ های قیمتی گوناگون را به دست آورد.

توسط این دستگاه می توان انواع سنگ های طبیعی را از نمونه های مشابه و یا حتی مصنوعی تشخیص داد.

اسپکتروسکوپ OPL با حساسیتی معمولی می تواند شما را در این امر یاری رساند.

ساخت

شرکت OPL انگلستان