ترازو

ترازو

ترازو یکی از تجهیزات تکمیلی در حرفه گوهر شناسی به شمار می آید.

توسط این دستگاه می توان وزن دقیق سنگ های قیمتی را مشاهده کرد.

به دست آوردن وزن دقیق گوهر یک عامل بسیار کمک کننده در برخی از فعالیت های شناسایی سنگ مانند به دست آوردن وزن مخصوص بوده و در نتیجه گوهر شناس را در تشخیص سنگ قیمتی یاری می رساند.

این دستگاه تا سه رقم اعشار را نمایش می دهد.

ساخت

WJT تایلند