تستر درجه بندی رنگ الماس

تستر درجه بندی رنگ الماس

این وسیله یکی از تجهیزات بسیار مفید در فعالیت های گوهر شناسی است.

توسط تستر درجه بندی رنگ الماس می توان درجه رنگ بندی الماس های گوناگون را تشخیص داد.

رنگ الماس تأثیر زیادی در پاک بودن این گوهر گرانقدر و در نتیجه ارزشمند تر شدن این سنگ قیمتی دارد.

ساخت

کشور ژاپن