تستر gemologist

تستر gemologist

تستر یکی از تجهیزات بسیار مهم در حرفه گوهرشناسی به شمار می آید.

این وسیله بسیار کار آمد، گوهر شناس را در تشخیص الماس یاری می رساند.

با گذاشتن قلم این تستر بر روی سنگ رنگی می توان نام گوهر را تا حدود زیادی شناسایی کرد.

همچنین با این وسیله می توان الماس را از گونه های مشابه خود مانند مویسانایت، زیرکن، شیشه و … باز شناخت.

ساخت

شرکت WJT تایلند