جعبه جواهر

جعبه جواهر

این جعبه یکی از تجهیزات جانبی عرصه گوهر شناسی به شمار می آید.

این جعبه توسط تفکیک کننده های زیادی به چند بخش تقیسم شده است.

داخل هر بخش می توان سنگ های قیمتی را به راحتی نگهداری کرد بدون آنکه سنگی با سنگی دیگر مخلوط شود.