داپ ایرانی

داپ ایرانی

داپ ایرانی برای دستگاه های تراش فست (زاویه تراشی) استفاده می گردد.

این داپ یکی از تجهیزات جانبی دستگاه های گوهر تراشی است.

توسط میله داپ سنگ را ثابت نگه داشته و بدین صورت می توان عملیات تراش را بر روی گوهر با دقت بیشتری انجام داد.

استفاده از میله داپ یکی از ارکان اساسی تراش فست است.

ساخت

شرکت آریان گوهر رخشان