داپ مخصوص دسته های آرگو

داپ مخصوص دسته های آرگو

از این داپ برای دستگاه های تراش فست (زاویه تراشی) استفاده می گردد.

داپ مخصوص دسته های آرگو یکی از تجهیزات جانبی دستگاه های گوهر تراشی است.

توسط میله داپ سنگ را ثابت نگه داشته و بدین صورت می توان عملیات تراش را بر روی گوهر با دقت بیشتری انجام داد.

استفاده از میله داپ یکی از ارکان اساسی تراش فست است.

ساخت

شرکت آریان گوهر رخشان