دایکروسکوپ WJT

دایکروسکوپ WJT

دایکروسکوپ WJT یکی از دستگاه های گوهرشناسی محسوب می شود.

توسط دایکروسکوپ می توان چند رنگی سنگ ها را مشاهده نمود.

به عنوان مثال می توان به وسیله این دستگاه شیشه، گارنت و یاقوت سرخ را از هم باز شناخت.

شیشه و گارنت یک رنگ و یاقوت سرخ دو رنگ را نشان می دهند.

ساخت

شرکت WJT تایلند