دستگاه S.G

دستگاه S.G

دستگاه S.G یکی از لوازمات تکمیلی در عرصه گوهر شناسی به شمار می آید.

دست یابی به وزن مخصوص هر گوهر یکی از اصلی ترین و اساسی ترین روش ها برای تشخیص و ارزیابی یک سنگ قیمتی است.

این دستگاه گوهرشناس را در دستیابی به وزن مخصوص سنگ قیمتی یاری می رساند.

ساخت

شرکت Pretty rock امریکا