1
دیسک برش متوسط
1

15 سانتی متر

دیسک برش متوسط

این دیسک یکی از تجهیزات جانبی دستگاه های گوهرتراشی می باشد.

دیسک برش متوسط را بر روی دستگاه برش نصب می نمایند.

از این دیسک به منظور بریدن سنگ ها استفاده می کنند.

این دیسک در اندازه های مختلف است.

قطر

15 سانتی متر

ساخت

شرکت diamond چین