رفرکتومتر GIA

رفرکتومتر GIA

رفرکتومتر یکی از تجهیزات مهم در علم گوهرشناسی به شمار می آید.

از آنجایی که هر ماده در طبیعت ضریب شکست منحصر به فرد دارد بنابراین وجود دستگاهی برای اندازه گیری این مقیاس سبب می شود تا نوع گوهر شناسایی گردد.

با استفاده از رفرکتومتر GIA می توان ضریب شکست را در سنگ ها اندازه گیری کرد.

دستیابی به ضریب شکست یکی از کاربردی ترین روش ها برای شناسایی گوهر است.

ساخت

شرکت GIA امریکا