1
2
3
4
5
ست جواهر شناسی GIA
1

میکروسکوپ

2

رفرکتومتر

3

پلاریسکوپ

4

اسپکتروسکوپ

5

دایکروسکوپ

ست جواهر شناسی GIA

این ست جزو تجهیزات گوهر شناسی محسوب می گردد.

ست جواهر شناسی GIA متشکل از:

رفرکتورمتر: ضریب شکست نوری گوهر.

پلاریسکوپ: تشخیص وضعیت نوری سنگ و در نتیجه شناسایی سنگ.

دایکروسکوپ: تشخیص دو رنگی و چند رنگی سنگ های قیمتی.

اسپکتروسکوپ: آنالیز کردن طول موج های نور، ماهیت رنگی سنگ و در نتیجه شناسایی گوهر.

میکروسکوپ: بزرگنمایی گوهر با ضریب بزرگنمایی 40x

ساخت

شرکت GIA امریکا