1
2
3
4
5
6
7
8
ست گوهرشناسی آرگو
1

لوپ

2

چلسی فیلتر

3

پنس

4

اسپکتروسکوپ

5

دایکروسکوپ

6

مایع مخصوص رفرکتومتر

7

پلاریسکوپ

8

رفرکتومتر

ست گوهرشناسی آرگو

ست گوهرشناسی آرگو جزو تجهیزات گوهر شناسی محسوب می گردد.

ست گوهر شناسی آرگو متشکل از:

رفرکتورمتر: ضریب شکست نوری گوهر.

پلاریسکوپ: تشخیص وضعیت نوری سنگ و در نتیجه شناسایی گوهر.

دایکروسکوپ: تشخیص دو رنگی و چند رنگی سنگ های قیمتی.

اسپکتروسکوپ: آنالیز کردن طول موج های نور، ماهیت رنگی سنگ و در نتیجه شناسایی گوهر.

لوپ: با خاصیت بزرگنمایی 10 x

پنس: برای نگه داشتن سنگ های قیمتی ریز

جلسی فیلتر: برای تشخیص سنگ های طبیعی از مصنوعی