سرتاس

سرتاس

یکی از تجهیزات بسیار پر کاربرد گوهر شناسی به شمار می آید.

این وسیله جزو وسایل جانبی گوهر شناسی است.

از این پیمانه برای جمع کردن سنگ های بسیار ریز و حتی پیمانه کردن گوهرها استفاده می نمایند.

اگرچه ممکن است که این وسیله تأثیر چندانی در فرآیند شناسایی گوهر، توسط گوهرشناس نداشته باشد، اما بسیار مفید می باشد.