سینی جواهرات آرگو

سینی جواهرات آرگو

این سینی یکی از تجهیزات جانبی عرصه گوهر شناسی به شمار می آید.

این سینی کمک می کند تا تمام وسایل شما اعم از گوهرهای گوناگون و یا حتی وسایل تشخیص گوهر در یک جا قرار گرفته و به راحتی قابل حمل باشد بدون اینکه به آنها آسیبی برسد.

ساخت

شرکت آرگو – ایران