1
عینک ذره بینی
1

درجه بزرگنمایی 2/4 3

عینک ذره بینی

عینک ذره بینی یکی از تجهیزات دستگاه های گوهرتراشی می باشد.

این عینک ها بسیار مناسب برای تراش فست گوهرها به ویزه سنگ های ریز و حساس است.

درجه بزرگ نمایی عینک های ذره بینی متفاوت می باشد.

این عینک ها از درجه 1/2 1 تا 2/4 3 است.

درجه بزرگنمایی

2/4 3 مرتبه

ساخت

شرکت دوتجان امریکا