فیبر نوری

فیبر نوری

این دستگاه یکی از تجهیزات گوهر شناسی محسوب می گردد.

از فیبر نوری به عنوان یک منبع نور برای تاباندن نورهای سوزنی شکل بر روی دستگاه میکروسکوپ استفاده می نمایند.

توسط این دستگاه می توان میزان شفافیت سنگ های قیمتی نیمه شفاف و یا کدر را تشخیص داد.

ساخت

شرکت WJT تایلند