لوپ Ziess

لوپ Ziess

لوپ Ziess یکی از تجهیزات مفید در فرآیند شناسایی سنگ های قیمتی است.

توسط این دستگاه می توان ناخالصی ها و شکست های موجود در گوهر ها را نظاره کرد.

وجود ناخالصی ها و دیدن آنها یکی از راه هایی است که گوهر شناس را در شناسایی سنگ قیمتی یاری می رساند.