مقیاس سنج الماس پروانه ای

مقیاس سنج الماس پروانه ای

مقیاس سنج الماس پروانه ای جزو وسایل تکمیلی حرفه گوهر شناسی به حساب می آید.

از این وسیله برای تشخیص اندازه الماس های گوناگون استفاده می کنند.

این وسیله تنها مقیاس الماس را به آزمایشگر نشان می دهد و نمی توان وزن تقریبی آن را فهمید.