میکروسکوپ G5

میکروسکوپ G5

میکروسکوپ G5 یکی از دستگاه های گوهرشناسی محسوب می گردد.

از این دستگاه برای دیدن ناخالصی ها و ذرات موجود درون سنگ ها و در نتیجه تشخیص سنگ قیمتی و یا حتی شناسایی سنگ های مصنوعی از طبیعی استفاده می گردد.

میزان بزرگنمایی این دستگاه میکروسکوپ 40x است.

ساخت

شرکت GIA امریکا