پارچه مایکروفیبر

پارچه مایکروفیبر

این پارچه یکی از تجهیزات جانبی گوهر شناسی می باشد.

این پارچه با خاصیت مایکروفیبری که دارد وسیله ای بسیار مناسب برای تمیز کردن الماس و گوهرهای دیگر پس از انجام اعمال گوهر شناسی بر روی آنها و یا در ابتدای عمل شناسایی گوهر، است.

اگر گوهر خود را با این پارچه تمیز می نمایید دیگر نیازی به آب برای پاکسازی بهتر نخواهید داشت.

ساخت

شرکت WJT تایلند