1
2
پلاریسکوپ آرگو
1

فیلتر پلاریزه

2

فیلتر پلاریزه

پلاریسکوپ آرگو

پلاریسکوپ یکی از دستگاه های گوهرشناسی به حساب می آید.

توسط پلاریسکوپ آرگو می توان با استفاده از نور نوع گوهر را تشخیص داد.

این دستگاه از دو فیلتر با ورقه پلاستیکی پولاریزه تشکیل یافته است.

توسط دستگاه پلاریسکوپ می توان شخصیت نوری و علامت نوری سنگ را تشخیص داد که در نهایت می توان پی به ماهیت سنگ برد.

ساخت

شرکت آرگو ایران