1
2
پلاریسکوپ WJT
1

فیلتر پلاریزه

2

فیلتر پلاریزه

پلاریسکوپ WJT

پلاریسکوپ یکی از دستگاه های گوهرشناسی به حساب می آید.

توسط پلاریسکوپ WJT می توان با استفاده از نور، نوع گوهر را تشخیص داد.

این دستگاه از دو فیلتر با ورقه پلاستیکی پولاریزه تشکیل یافته است.

توسط دستگاه پلاریسکوپ می توان شخصیت نوری و علامت نوری سنگ را تشخیص داد که در نهایت می توان پی به ماهیت سنگ برد.

ساخت

شرکت WJT تایلند