پنس

پنس

یکی از تجهیزات پر کاربرد در عرصه گوهر شناسی به حساب می آید.

با کمک این وسیله می توان به راحتی گوهرهای کوچک را در زیر میکروسکوپ یا لوپ مشاهده کرد.

حتی این وسیله می تواند گوهرشناس را در امر جابه جایی سنگ های ریز به خصوص الماس یاری دهد.

ساخت

سوئیس