1
2
پودر الماس
1

درجه 01

2

درجه 02

پودر الماس

پودر الماس را می توان با هر دستگاهی از دستگا های گوهر تراشی استفاده نمود.

این پودر جزو لوازم جانبی تمامی دستگاه های گوهر تراشی است.

پودر الماس در درجه های مختلف در دسترس است.

درجه

01، 02، 03، 04، 01/2

ساخت

شرکت WJT تایلند