پیچ چپ گرد

پیچ چپ گرد

این پیچ یکی از تجهیزات دستگاه های گوهر تراشی است.

این وسیله مخصوص دستگاه تراش فانتزی است.

از پیچ چپ گرد در تمامی فعالیت های تراش و پولیش استفاده می گردد.

این وسیله بر روی سه نظام دستگاه فانتزی نصب می گردد.

توسط این پیچ تمامی تجهیزات تراش فانتزی بر روی دستگاه سوار می شود.

ساخت

ایران