چراغ قوه WJT

چراغ قوه WJT

چراغ قوه WJT یکی از تجهیزات تکمیلی حرفه گوهر شناسی به حساب می آید.

چراغ قوه به عنوان یک منبع نور بسیار مؤثر می تواند گوهر شناس را در فرآیند شناسایی سنگ های قیمتی توسط دستگاه های گوناگون گوهر شناسی یاری رساند.

نور این چراغ قوه زرد می باشد.

ساخت

شرکت WJT تایلند