چراغ قوه

چراغ قوه

چراغ قوه یکی از تجهیزات تکمیلی حرفه گوهر شناسی به حساب می آید.

از این وسیله به عنوان یک منبع نور بسیار مؤثر می تواند گوهر شناس را در فرآیند شناسایی سنگ های قیمتی توسط دستگاه های گوناگون گوهر شناسی یاری رساند.

نور این چراغ زرد می باشد.

ساخت

ایران