1
2
3
4
5
6
چرخ تراش و پولیش پیکسی
1

چرخ گلسی مخصوص تراش

2

چرخ گلسی مخصوص تراش

3

چرخ نوا مخصوص پولیش

4

چرخ نوا مخصوص پولیش

5

چرخ نوا مخصوص پولیش

6

چرخ نوا مخصوص پولیش

چرخ تراش و پولیش پیکسی

این نوع از چرخ ها مخصوص دستگاه پیکسی است.

چرخ تراش و پولیش پیکسی جزو تجهیزات جانبی دستگاه های فانتزی است.

چرخ تراش با نام گلسی و چرخ پولیش به نام نوا در پیکسی نصب می گردد.

چرخ گلسی

2 عدد مخصوص تراش

چرخ نوا

4 عدد مخصوص پولیش

ساخت

شرکت دیاموند پاسفیک امریکا