چلسی فیلتر

چلسی فیلتر

با کمک این وسیله می توان انواع سنگ های قیمتی مصنوعی را از طبیعی تشخیص داد.

هنگامیکه سنگ های مصنوعی را زیر این دستگاه نگاه بیاندازید، آنها را به رنگ قرمز می بینید.

توسط چلسی فیلتر می توان زمرد مصنوعی را از طبیعی، آکوامارین را از اسپینل مصنوعی و … باز شناخت.

ساخت

شرکت GIA امریکا