کولیس برنجی

کولیس برنجی

کولیس یکی از تجهیزات تکمیلی گوهر شناسی به شمار می آید.

با کولیس می توان اندازه میلی متری گوهرها را به دست آورد.

این نوع کولیس برنجی کوچک بوده و به همین دلیل به راحتی قابل حمل می باشد.

به دلیل کوچک و جیبی بودن این کلیس خیلی دقیق نمی باشد.

ساخت

چین