کولیس غیر دیجیتال

کولیس غیر دیجیتال

کولیس یکی از تجهیزات تکمیلی گوهر شناسی به شمار می آید.

با کولیس می توان اندازه میلی متری گوهرها را به دست آورد.

در کولیس غیر دیجیتالی به دلیل اینکه باید ارقام را خود شخص بخواند، بنابراین نیاز به یادگیری خواندن کولیس دارد.

این نوع کولیس نیز دقیق بوده و دقت اندازه گیری مناسبی دارد اما باید روش خواندن آن را آموخت.

ساخت

چین