کولیس کامپیوتری سنگ قیمتی

کولیس کامپیوتری سنگ قیمتی

وسیله ای برای اندازه گیری سنگ های قیمتی است.

کولیس کامپیوتری سنگ قیمتی یکی از تجهیزات تکمیلی گوهرشناسی محسوب می شود.

از این کولیس می توان برای اندازه گیری سنگ های کار شده بر روی جواهر و سنگ های کار نشده استفاده نمود.

این کولیس حتی الماس های ریز بر روی جواهر را اندازه گیری می نماید.

همراه با این کولیس لیستی از سنگ های قیمتی به همراه SG، RI و سختی سنگ ها وجود دارد.

ساخت

شرکت PRESIDIUM سنگاپور