1
2
3
4
5
6
کیف با تجهیزات گوهرشناسی
1

دستمال

2

کاغذ بارخانه

3

سرتاس

4

پنس

5

چراغ قوه

6

لوپ

کیف با تجهیزات گوهرشناسی

کیف با تجهیزات گوهرشناسی جزو وسایل جانبی این حرفه به شمار می آید.

توسط کیف جواهرات می توان تجهیزات گوهر شناسی را به راحتی حمل کرد بدون اینکه به وسایل آسیبی برسد.

این کیف حاوی لوپ، پنس، دستمال، سرتاس، چراغ قوه و کاغذ مخصوص بارخانه است.