1
2
3
4
5
6
کیف گوهرشناسی
1

جای کاغذ بارخانه

2

جای دستمال مخصوص

3

جای پنس

4

جای سرتاس

5

جای چراغ قوه

6

چای لوپ

کیف گوهرشناسی

کیف با تجهیزات گوهرشناسی جزو وسایل جانبی این حرفه به شمار می آید.

توسط این کیف می توان تجهیزات گوهر شناسی را به راحتی حمل کرد، بدون اینکه به وسایل آسیبی برسد.

در این کیف می توان لوپ، پنس، دستمال، سرتاس، چراغ قوه و کاغذ مخصوص بارخانه را قرار داد.